President (2020-2023)

Commission

Vice-President Lorenzo E. Hernández Castellano 2020-2023
Secretary Georgia Hadjpavlou 2020-2023
Secretary Antonello Cannas 2021-2024
Young Club Christous Dadousis 2021-2024